Европейски проекти

„ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0506-С01/13.03.2017г. с наименование: Развитие на управленския капацитет и растеж на „ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 154 600,00 лева, като от тях 108 220,00 лева представляват безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на изпълнение на договора е 18 месеца.

 

 

Кратко описание на проектното предложение:

„ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД е създадена през 1999г. Дейността стартира с продажба, гаранционен и извънгаранционен сервиз на електронни системи с фискална памет, електронни касови апарати и компютърни системи. Фирмата се специализира и в разработването и поддръжката на софтуерни системи за обслужване на бензиностанции и газ станции. „ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД се занимава и с изработка, монтаж и гаранционна и извънгаранционна поддръжка на инсталации за продажба на светли горива и газоснабдителни станции. Компанията извършва също и ремонт на съдове работещи под налягане, помпи и разходомери за пропан-бутан и светли горива, изгражда и поддържа промишлени инсталации.

 

Основните дейности по проекта включват:

  1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятието посредством внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
  2. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет посредством внедряване и сертификация на система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 27001:2013;
  3. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, които включват дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието;
  4. Дейности за визуализация на проекта - мерки за публичност и информираност съгласно правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013.

 

 

 

Общата цел на проекта е:

Развитие на управленския капацитет и растеж на „ИЗОТСЕРВИЗ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги в областта на въвеждане и сертификация на системи за управление и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

 

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие и укрепване на управленския капацитет на „ИЗОТСЕРВИЗ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД чрез:

-       подкрепа за специализирани услуги за внедряване и ре-сертификация на системи за управление в съответствие с изискванията на новите ревизии на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;

-       подкрепа за специализирани услуги за внедряване и сертификация на система за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013;

-       подкрепа за специализирани услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите ERP система.

  1. Растеж на „ИЗОТСЕРВИЗ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии посредством подкрепа за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието.

 

Реализирането на проектното предложение ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на дружеството, развитие на управленския капацитет и растеж на „ИЗОТСЕРВИЗ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, което представлява и общата цел на настоящата процедура. Същевременно, специфичните проектни цели съответстват на специфичните цел на процедурата, а именно да се стимулират малките и средни предприятия да инвестират в развитие и укрепване на управленския си капацитет посредством използването на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии като фактор за растеж на МСП.

Посредством реализация на планираните дейности за внедряване и ре-сертификация на системи за управление, дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието и дейности за инвестиции в

ново оборудване, допринасящо за въвеждането им, проектът ще отговори на заложените в схемата за безвъзмездна помощ цели.

Общата и специфичната цели на проекта са пряко обвързани с планираните дейности, насочени към развитие, растеж и укрепване на капацитета на предприятието. Целите и дейностите са директно насочени към използване на специализирани услуги и насърчаване използването на ИКТ и услуги, на базата на концепцията за устойчиво развитие.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Този документ е създаден  в рамките на проект „Развитие на управленския капацитет и растеж на „ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД“ в изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.002-0506-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИЗОТСЕРВИЗ - СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.